Waarom deze cursus?

Jaarlijks wordt een aantal jongens, meiden en volwassenen in Nederland het slachtoffer van huwelijksdwang of achterlating. Ze worden gedwongen om te trouwen en/of achtergelaten in het land van herkomst. In het laatste geval worden vaak hun identiteitspapieren afgenomen, zodat ze zelf geen mogelijkheid hebben om terug te keren naar Nederland.

Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten. Reden voor de het ministerie van SZW om de aanpak van dit fenomeen te intensiveren. Zij wil gedwongen uithuwelijking bestrijden via het strafrecht, de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken beperken en inzetten op preventieve maatregelen. Daarnaast wil de overheid dat (meer) professionals geschoold worden in de problematiek rondom dit thema. Als het gaat om huwelijksdwang en achterlating is er nog te weinig expertise onder hulpverleners in Nederland. Signalen worden onvoldoende herkend en professionals ervaren regelmatig handelingsverlegenheid ten aanzien van deze problematiek. Professionals die op de hoogte zijn van de achtergronden en over de nodige attitude, kennis en vaardigheden beschikken, kunnen tijdig signaleren en deze (jonge) mannen en vrouwen hulp bieden of doorverwijzen naar de juiste instanties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zaken heeft Fier Fryslân en Augeo academy de opdracht gegeven een e-module te ontwikkelen over huwelijksdwang. De e-module, die u via deze website kunt volgen, is bedoeld voor professionals in de jeugd- en gezondheidszorg.

Over Fier en Augeo academy

Fier Fryslân heeft als expertise- en behandelcentrum in eergerelateerd geweld veel kennis en ruime praktijkervaring en expertise op het gebied van huwelijksdwang. Augeo academy is als e-academie gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van digitale scholing voor professionals in diverse beroepsgroepen rondom het thema kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanuit het veld…

Tijdens de ontwikkeling van de cursus is nauw samengewerkt met de experts op het terrein van huwelijksdwang, vertegenwoordigers van kennisinstituten en branche- en belangenorganisaties en (vertegenwoordigers van) potentiële eindgebruikers. Kortom: een cursus die mede is ontwikkeld vanuit het veld.

Expertgroep:

Hilde Bakker:  Senior adviseur project Aanpak Huiselijk en seksueel geweld & Veiligheid, Movisie
Ilona Brekelmans: Gedragswetenschapper, Kompaan en de Bocht afdeling EVA
Anke van Dijke: Raad van Bestuur, Fier Fryslân
Gerda de Groot:  Rechtsom Academy. Inhoudelijk projectleider namens Fier Fryslân
Jannie Oenema:  Project- teamleider, Fier Fryslân
Andrea Ossenblok: Manager, Kompaan en de Bocht afdeling EVA
Eva de Ruiter: Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Martin Sitalsing: Directeur/bestuurder Bureau Jeugdzorg Groningen
Margreeth Zeewering: Senior beleidsmedewerker, Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties

Daarnaast hebben we contact met:

Annemarie Haitsma: Beleidsmedewerker Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid,  Ministerie van Buitenlandse Zaken
Paul Thepass , Beleidsmedewerker Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Daniëlle Kretz:  beleidscoördinator Ministerie van SZW
Goos Cardol , Juridisch adviseur, Raad voor de Kinderbescherming | Landelijk Bureau / Ministerie van Justitie

Contentgroep:

Kees Arendz: Specialist Noordelijk Expertisecentrum Diversiteit, Politie Noord-Nederland
Anja de Bruin, teamleider, ASHG Friesland
Ines Balkema: Voorzitter Stichting Mythe Ontkracht
Siham Barkkich
Ilona Brekelmans: Gedragswetenschapper, Kompaan en de Bocht afdeling EVA
Harry vanden Bosch: mr. (meester), MOgroep
Leyla Çinibulak: Senior projectleider Huiselijk Geweld, MOVISIE
Femke Deinum: Allround hulpverlener Zahir, Fier Fryslân
Khalid El Ouariachi: Allround hulpverlener Zahir I, Fier Fryslân
Susan Kessels:  Bureau Jeugdzorg Limburg
Jannie Oenema: Project- teamleider, Fier Fryslân
Andrea Ossenblok: Manager, Kompaan en de Bocht afdeling EVA
Cecilia Pérez Yáñez: Zorgcoördinator Meldpunt Eergerelateerd Geweld, Blijfgroep
Emmie van der Ploeg: Trainer/coach
Sawitri Saharso: Hoogleraar Intercultureel Bestuur, Universiteit Twente
Sylvia Stek: Aandachtsfunctionaris Eergerelateerd Geweld, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Gouda
Wendy van der Teems: Allround hulpverlener Zahir II, Fier Fryslân
Halime Yarba

De volgende organisaties waren bij de meeleesgroep betrokken:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Kinder- en Jeugdtraumacentrum
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
KINNIK, kind en jeugd GGZ
Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming
Albeda Collega
GGZ Ecademy
Federatie Opvang
Fier Fryslân
Friesland College
AMK, bureau Jeugdzorg, Gelderland
Landelijke Huisartsen Vereniging
GGD Nederland
Pharos, kennis- en adviescentrum Migranten, Vluchtelingen en Gezondheid
GGD Den Haag
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
GGZ Nederland
Vereniging Huisartsenposten Nederland
Actiz, organisatie voor zorgondernemers
Mikado